Μεταφορά Αθλητών

tiddevelentza talent transfer

Μεταφορά Αθλητών στην εφηβικη, νεανική ή/και ενήλικη ηλικία σε άλλο άθλημα.

Η Μεταφορά Αθλητών επισημαίνει την δυνατότητα ότι αθλητές σε μεταγενέστερες ηλικίες (> 18 ετών), μπορούν να μεταφερθούν σε αθλήματα με παρόμοιες φυσιολογικές ιδιότητες και να επιτύχουν επιδόσεις υψηλού αθλητισμού μέσα σε λίγα χρόνια. Η Μεταφορά Ταλαντούχων Αθλητών θεωρείται ότι συνυπάρχει με την επιλογή αθλητών και με την ανίχνευση αθλητών οι οποίοι επιδεικνύουν τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης σε διάφορα στάδια ανάπτυξης για άλλα αθλήματα.

Υπηρεσίες

Αξιολόγηση Ανθρωπομετρικών, Φυσιολογικών και Ψυχολογικών χαρακτηριστικών
Ανάλυση αίματος σε συγκεκριμένους βιολογικούς δεικτές, οι οποίοι σχετίζονται με την απόδοση.
Καθορισμός επιπέδου απόδοσης
Μεταφορα Αθλητών σε άλλα αθλήματα με παρόμοιες φυσιολογικές απαιτήσεις

1
2
3
4
5